پله های رنگین کمان استانبول

پله های رنگین کمان استانبول

 پله های رنگین کمان 

این پله های رنگارنگ را درناحیه آرتی سیهنگر استانبول پیدا خواهید کرد. داستان شگفت انگیز در مورد چگونگی شکل گیری آنها به پله های سلارون در ریودوژانیرو شباهت دارد.

حسین کوتینل، مهندس جنگلداری بازنشسته،در چهار روز این پله ها را به این رنگ های زیبا درآورده است. چرا؟ برای اینکه چیزی به مردم بدهند که لبخند بزنند. دولت محلی به شدت واکنش نشان داد و پله ها را دوباره خاکستری رنگ کرد، اما پس ازخشم عمومی به زودی پله ها رنگ خود را باز پس گرفتند.

پله های رنگین کمان,جاذبه گردشگری استانبول,وقت سفر